WIKINDX

WIKINDX Resources

FERTSCH-RÖVER, JÖRG (2017): Erfahrung als Transformationsprozess. Eine empirische Untersuchung am Gegenstand des Übergangs zur Vaterschaft. Springer Fachmedien Wiesbaden. 
Resource type: Book
Languages: Deutsch
DOI: 10.1007/978-3-658-18265-6
ID no. (ISBN etc.): 978-3-658-18264-9
BibTeX citation key: FertschRver2017
View all bibliographic details
Categories: General
Keywords: Ödipale Triade, Vaterschaft
Creators: Fertsch-Röver
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
Attachments   URLs   https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-18265 ...
wikindx 5.8.2 ©2019 | Total resources: 722 | Username: -- | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography | Style: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) | Database queries: 41 | DB execution: 0.02680 secs | Script execution: 0.03835 secs